Vrouwen kunnen ook bij de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks terecht

Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt het moeilijk voor vrouwen om een partij te kiezen die niet bezig is met de afbraak van de rechten van meisjes en vrouwen. Alle politieke partijen, behalve de SGP hebben zich formeel uitgesproken tegen zelfidentificatie. De PVV en Forum voor Democratie laten informeel zo nu en dan bezwaren horen, maar hebben er nooit echt publiek een punt van gemaakt. Dat betekent dat ook alle linkse partijen achter de wet op de zelfidentificatie staan.

De politiek geeft daarmee iedere man die ‘zich vrouw voelt’ toegang tot alle voorzieningen voor vrouwen die ooit alleen toegankelijk waren voor vrouwen. Zonder dat mannen een dokter hoeven te zien, zich hoeven te opereren, hormonen hoeven nemen en zelfs zonder bewijs van goed gedrag, mag iedere man op het stadhuis met een eenvoudige handeling zijn geslacht veranderen in vrouw. Daarmee mag hij naar de vrouwentoiletten, de vrouwenkleedkamers, de vrouwenopvang en als hij een misdrijf pleegt, wordt hij in de vrouwengevangenis geplaatst.

Niet alleen schaffen de politieke partijen daarmee de veilige ruimten voor vrouwen af, ze schaffen ook vrouwensport af. Want iedere man of jongen die zich vrouw voelt, mag meedoen met vrouwensport. En dus de plek innemen van vrouwen. Op gemeenteraadsniveau vertaalt dit zich in het ondertekenen van regenboogakkoorden die het onmogelijk maken voor vrouwen en meisjes om nog activiteiten te organiseren waar alleen vrouwen welkom zijn. In de kleedkamers van de lokale sportclubs mogen ‘vrouwen’ en ‘meisjes’ die lichamelijk volledig man zijn, zich verkleden in de vrouwenkleedkamer en meedoen met de vrouwen- en meisjesteams.

“Daarom stem ik bij deze gemeenteraardsverkiezingen blanko” zegt een anonieme vrouw. “Vroeger stemde ik links, maar er is geen enkele linkse partij meer die nog opkomt voor de belangen van vrouwen.”

In aanloop naar de komende verkiezingen 2021 heeft stichting Voorzij de belangrijkste verkiezingsprogramma’s doorlopen om na te gaan wat er voor vrouwen wordt gedaan.

Op dit moment staan wereldwijd de rechten van vrouwen op een nieuwe manier onder druk. Om tegemoet te komen aan minder dan een procent van de bevolking, worden de (lang bevochten) rechten en beschermingen van meisjes en vrouwen feitelijk overgeschreven. De betekenis van het woord vrouw is door de politiek veranderd. Mannen die zich vrouw ‘voelen’ worden nu ook letterlijk gezien als vrouwen. Zo krijgen mensen met mannenlijven toegang tot vrouwenvoorzieningen zoals vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, vrouwenopvang en vrouwengevangenissen. Wereldwijd is duidelijk dat vrouwen en meisjes slachtoffer worden van deze extra rechten die uitsluitend gebaseerd zijn op het gevoel van mannen. Er worden vrouwen lastig gevallen in vrouwenopvanghuizen, aangerand in toiletten en verkracht door medegevangenen in vrouwengevangenissen. Mensen met mannenlijven winnen wereldwijd in sport competities van meisjes vrouwen. Ook in de politiek zijn zowel in Amerika en Engeland al mensen met mannenlijven benoemd op de positie van vrouwenvertegenwoordiger.

Bij het toekennen van rechten aan mannen die zich vrouw voelen, wordt door de politiek niet afgewogen wat daarvan de consequenties voor vrouwen zijn. Progressieve partijen en middenpartijen kiezen voor de rechten van transgenders en hebben geen oog voor vrouwenrechten. In Nederland lijkt de enige politieke partij die nog weet wat een vrouw is, de SGP. De rest van politiek Nederland laat vrouwen vallen en schaft met één pennenstreek hun op sekse gebaseerde rechten af.

In onderstaande tabel kun je zien wat politieke partijen van plan zijn voor vrouwen: Let wel… onder vrouwen wordt verstaan ‘iedereen die zich vrouw voelt’ … dus ook mannen.

De wens van Voorzij is dat de politieke partijen zich beter verdiepen in de feiten; zodat er een reële afweging wordt gemaakt tussen verschillende belangen in plaats van dat de op sekse gebaseerde vrouwenrechten zonder meer worden afgeschaft.

Zelf-identificatie

Steunen dit onderwerp
VVD
PVV
CDA
Partij van de Arbeid
GroenLinks
D66
Partij voor de Dieren
SP
50PLUS
DENK
Volt
BIJ1
Positie onduidelijk
Forum voor Democratie
ChristenUnie
Tegen dit onderwerp
– ‘Genderbeleid’ mag niet gaan om verspreiding van een ideologie die verschillen tussen man en vrouw ontkent of kleine minderheden als uitgangspunt neemt. Het gaat om zaken als het tegengaan van geweld tegen vrouwen en meisjes (inclusief ‘gendercide’) en het toerusten van vrouwen in economisch opzicht.

Voorkomen van geweld tegen vrouwen/meisjes

Plannen in verkiezingsprogramma voor dit onderwerp
– Seksuele intimidatie wordt wettelijk strafbaar.
– Er komt een Nationaal Actieplan tegen Seksueel Geweld.
– Er komt een Nationaal Rapporteur Geweld achter de Voordeur. Het melden van geweld maken wij laagdrempeliger en vervolging eenvoudiger. Voor slachtoffers komt er meer opvangcapaciteit.
– Alle onderwijsinstellingen in het vervolgonderwijs krijgen een laagdrempelig en onafhankelijk meldpunt voor seksuele intimidatie en discriminatie.
– We bestrijden mensenhandel en uitbuiting van kinderen en volwassenen. We zorgen voor voldoende middelen. Ook kiezen we voor een pooierverbod om uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.
– Onvrijwillige seks is verkrachting en wordt als zodanig strafbaar.
– Eerwraak is strafbaar en pakken we keihard aan. Uithuwelijking moet beter in kaart worden gebracht en worden tegengegaan.
– Verbieden van het uitvoeren, aanprijzen van en aanzetten tot maagdenvliesherstel.
– Een juridische meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.
– Om (potentiële) slachtoffers van culturele onderdrukking of eerwraak te herkennen en te ondersteunen en te begeleiden naar hulp, komt er een landelijk dekkende online chat met hulpverleners.
– Voorkomen en tegengaan van huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.
– Bij inburgering zal meer aandacht worden besteed aan zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en vrijheid van godsdienst, inclusief de vrijheid om niet te geloven of te stoppen met geloven. Bovendien moeten inburgeraars voortaan een participatieverklaring ondertekenen waarin ze beloven de mensenrechten te eerbiedigen. Daarmee nemen ze afstand van onderdrukking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie.
– Tegengaan van seksueel misbruik in het onderwijs, bij (sport)verenigingen en in (religieuze) instellingen.
– Seks zonder instemming gaat even zwaar bestraft worden als verkrachting.
– We creëren meer plekken in de slachtofferopvang. Slachtoffers van ernstig huiselijk geweld kunnen versneld toegang krijgen tot de opvang op aanwijzing van de politie en Veilig Thuis.
– We pakken huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en achterlating van kinderen voor een huwelijk in het buitenland aan door hogere straffen voor daders en zorgen voor goede preventieve voorlichting aan opvoeders en kinderen.
– We komen op voor strijders voor mensen- en vrouwenrechten, voor milieuactivisten, LHBTIQ+-bewegingen, (religieuze) minderheden en inheemse volken.
– We stimuleren de participatie van vrouwen en kinderen bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten.
– We pakken discriminatie tegen zorgprofessionals en vooroordelen in de zorg aan in samenwerking met zorgorganisaties en discriminatiemeldpunten.
– We investeren in cultuur- en gendersensitieve zorgverlening en in intersectioneel medisch en farmaceutisch onderzoek naar de gezondheid van onder andere vrouwen en mensen van kleur.
– Bij wetswijzigingen en nieuwe wetten komt een verplichte toets op het effect voor de positie van vrouwen, LHBTIQ+-mensen, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en toekomstige generaties. Dit is uitgewerkt in de inclusie effectrapportage die een onderdeel wordt van iedere wet. Ook bestaand beleid wordt tegen het licht gehouden.
– Streng optreden tegen seksueel misbruik, intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij geen sprake is van vrijwilligheid of gelijkwaardigheid.
– Wij willen scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen, ook in de vergunde prostitutie. Bescherming van prostituée, pooierverbod en verzwaren de verantwoordelijkheid van klanten.
– Laagdrempelige plekken om huiselijk geweld te melden, bescherming voor slachtoffers, gezinsgerichte ondersteuning. Investering in kennis bij politie en wijkteams.
– Invoering Nordic Model, pooierverbod, Registratieplicht, ‘ruilprostitutie’ verbieden (goederen, onderdak, drugs).
– Nederland moet zich blijven inspannen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld tegen te gaan- in het bijzonder vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken en (online) seksuele uitbuiting. Nederland ondersteunt hiertoe maatschappelijke organisaties en initiatieven zoals ‘girls not brides’.
– Gendersensitieve benadering van de IND, rekening houden met onderdrukking van vrouwen in regio’s van eventuele terugkeer.
– We moeten beter inzicht krijgen in de omvang van seksueel geweld onder jongeren. Meer expertise is nodig om deze problemen aan te pakken. Hierbij is een goede aansluiting met jeugdzorg nodig, voor opvang en slachtofferhulp.
– Hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling dient op landelijk niveau te worden ingekocht als complexe jeugdhulp. Hulp is nodig voor slachtoffers, getuigen en plegers van geweld.
– Sportautoriteiten werken effectieve antiracismeregels en gelijkheidsmaatregelen uit. We pleiten ook voor een professioneel meldpunt voor het tegengaan van (seksueel) misbruik en discriminatie.
– Vrouwen die niet inburgeringsplichtig zijn én geen uitkering hebben, moeten structureel benaderd worden om hen kennis te laten maken met de kansen die ze in Nederland hebben. Wie om culturele of religieuze redenen wil breken met de familie krijgt extra bescherming. Gezinnen waarin onderdrukking voorkomt worden sneller onder toezicht gesteld.
– We investeren in de aanpak van geweld achter de voordeur. Via Veilig Thuis, maar ook met voldoende opvangplekken voor vrouwen en kinderen die niet veilig thuis kunnen wonen. Codewoorden waarmee geweld achter de voordeur gemeld kan worden bij bijvoorbeeld apotheken worden gemeengoed. Ook investeren we in de zedenpolitie, waarbij we inzetten op een veilige(re) omgeving voor slachtoffers om zedenmisdrijven te melden.
– Stimuleren van economische zelfstandigheid bij vrouwen, met name bij alleenstaande moeders, laagopgeleide vrouwen en vrouwen met een biculturele achtergrond.
– We treden op tegen religieuze praktijken die de vrijheid van vrouwen en meisjes ernstig beperken, zoals gedwongen huwelijken, eerwraak en tegen haar wil achterlating in het buitenland of ontvoering naar het buitenland. We treden op tegen genitale verminking en zetten preventieprogramma’s op tegen genitale verminking van meisjes en vrouwen.
– Binnen de seksindustrie moeten we financiële uitbuiting, dwang en geweld voorkomen en bestrijden. Met heldere nationale wetgeving willen we de toegang tot hulpverlening en het rechtssysteem voor kwetsbaar gemaakte personen binnen dit werkgebied garanderen.
– Geen verjaring bij gewelds- en zedenmisdrijven.
– Altijd snelrecht bij gewelds- en zedendelicten.
– Volwassenenstrafrecht vanaf 14 jaar bij gewelds- en zedendelicten.
– Digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven.
– Er moet een totaalverbod komen op betaalde seks om seksuele uitbuiting en exploitatie van mensen voor seksuele doeleinden effectief tegen te gaan.
– Zolang dat verbod er nog niet is, is het belangrijk dat gemeenten de mogelijkheid hebben een nul-beleid te voeren ten aanzien van alle soorten prostitutiebedrijven.
– Het is belangrijk dat zowel prostitueebezoek als het uitbaten van prostituees strafbaar wordt.
– Zolang er in een gemeente prostitutie plaatsvindt, moet er ook een concreet aanbod voor uitstapprogramma’s zijn dat actief wordt aangeboden.
– De inzet van gemeenten om op te treden tegen misstanden op het terrein van prostitutie en mensenhandel verdient versterking. Die handhaving en opsporing moet ook digitaal plaatsvinden.
– Porno heeft zeer schadelijke gevolgen voor het beeld dat onder meer jongeren krijgen van seksualiteit en relaties. In de porno-industrie gaat veel geld om, ten koste van mensen. Daar moet tegen worden opgetreden.
– Het tegengaan van mensenhandel, moderne slavernij en (seksuele) uitbuiting – zeker van kinderen – verdient topprioriteit. EU-lidstaten werken intensief samen om te voorkomen dat vrouwen (onder druk of dwang) in de prostitutie terecht komen. Er komt een Europees uitstapprogramma voor prostitutie naar het model dat in Zweden wordt gehanteerd
– Kindermisbruik en kindermishandeling worden veel zwaarder gestraft. Op bewezen kindermisbruik komt een levenslange gevangenisstraf te staan.
– Volt wil zich actief inzetten voor een nationale aanpak om zowel de preventie als de nazorg te verbeteren in geval van seksuele intimidatie en mishandeling.
– Betere seksuele voorlichting met aandacht voor zelfbeschikking is daarbij een voorwaarde. Ook sectoren die hiermee te maken hebben, zoals de zorg, het nachtleven en de politie, kunnen zich verbeteren op het gebied van de preventie en nazorg. Het belangrijkste onderdeel van preventie ligt in educatie.
Geen expliciete plannen in verkiezingsprogramma over dit onderwerp
Forum voor Democratie
Partij voor de Dieren
50PLUS
SP
BIJ1
Plannen in verkiezingsprogramma tegen dit onderwerp

Toegankelijkheid abortus en anticonceptie

Plannen in verkiezingsprogramma voor dit onderwerp
– Abortuspil bij de huisarts.
– De wettelijke bedenktermijn van vijf dagen voor een abortus schaffen we af.
– Abortus verdwijnt uit het Wetboek van Strafrecht.
– De pil in het basispakket.
– Het schrappen van de beraadtermijn voor abortus.
– We stellen de abortuspil beschikbaar bij de huisarts.
– We halen abortus uit het Wetboek van Strafrecht.
– We schaffen de verplichte bedenktijd voor abortus af.
– We maken de abortuspil beschikbaar bij de huisarts.
– Anticonceptie in het basispakket.
– Abortuszorg gaat onder de reguliere zorg vallen.
– Er komen abortusafdelingen in verloskundigenpraktijken en andere medische centra.
– Zowel verloskundigen als de huisarts moeten de abortuspil kunnen voorschrijven en werken hierin actief samen met abortusartsen.
– De abortuspil wordt bij de huisarts beschikbaar.
– Abortus hoort niet in het strafrecht.
– D66 wil af van de wettelijk verplichte minimale beraadtermijn bij het afbreken van een zwangerschap.
– Een abortus moet voor elke vrouw vergoed blijven.
– Intimidatie van bezoekers van abortusklinieken moet verder aan banden.
– Abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen. Pas daarna is snel toegankelijke en gedifferentieerde abortuszorg mogelijk, inclusief medicamenteuze abortus via de huisarts.
– Afschaffen van de vijf dagen bedenktijd voor abortus.
– Gratis anticonceptie voor vrouwen van alle leeftijden.
– Onderzoeken hoe we vrouwen in landen waar abortus nog illegaal of beperkt toegankelijk is, toegang kunnen geven tot een veilige en betaalbare abortus.
Geen expliciete plannen in verkiezingsprogramma over dit onderwerp
Forum voor Democratie
PVV
SP
Partij voor de Dieren
50PLUS
DENK
CDA
Plannen in verkiezingsprogramma tegen dit onderwerp
– Abortus niet normaliseren. Zwangerschapsafbreking (in welke vorm dan ook) hoort niet thuis in de huisartsenpraktijk.
– De wet bevat zorgvuldigheidseisen, die geen dode letter mogen zijn. Een realistische beraadtermijn blijft van belang.
– Een wekengrens voor abortus wekt de onterechte suggestie dat elke abortus daarvóór wel gerechtvaardigd is. Als er toch een wettelijke maximumgrens komt, pleiten wij voor een lagere wekengrens.
– Gendersensitieve benadering van de IND, rekening houden met onderdrukking van vrouwen in regio’s van eventuele terugkeer.
– De SGP wil dat de huidige ‘Abortuswet’ wordt afgeschaft. De beschermwaardigheid van het leven moet expliciet worden vastgelegd in de Grondwet.
– Dankzij de medische ontwikkelingen kunnen kinderen die te vroeg geboren worden met goede zorg in leven blijven. De 24-wekengrens die in Nederland wordt gehanteerd voor het toestaan van abortussen, is daarmee achterhaald en moet naar beneden worden bijgesteld.
– In Nederland komt het praktisch nooit voor dat een abortus medisch noodzakelijk is. Van financiering uit de publieke middelen kan daarom in principe geen sprake zijn.
– De SGP is tegen abortus en daarom mogen abortusklinieken geen overheidssubsidies meer ontvangen. Zolang abortusklinieken nog overheidssubsidies ontvangen, moet de manier waarop abortusklinieken deze subsidies besteden scherp worden gecontroleerd.
– Er bestaat geen principieel verschil tussen de zogenoemde ‘overtijdbehandeling’ en een abortus, want ook bij een overtijdbehandeling wordt menselijk leven gedood. Daarom moet, conform de wet, de beraadtermijn voor beide vormen van het beëindigen van een zwangerschap ten minste vijf dagen zijn.
– De SGP wil dat prenatale screenings pas na afloop van de abortustermijn mogen plaatsvinden, tenzij het mogelijk is om een beperking of aandoening al eerder te behandelen. De dertienwekenecho wordt niet ingevoerd. Prenatale screenings worden niet langer vergoed door de zorgverzekering.
– Zolang de ‘Abortuswet’ nog van kracht is, wordt deze iedere vijf jaar onafhankelijk en diepgravend geëvalueerd. Abortusklinieken zijn verplicht aan de wetsevaluatie mee te werken. Dat sommige klinieken dit weigeren is ronduit onacceptabel en moet de consequentie hebben dat de subsidie wordt afgebouwd.
– Abortusboten krijgen geen vergunning en reeds verstrekte vergunningen worden ingetrokken. Abortustoerisme vanuit andere landen moet worden tegengaan. Nederlandse abortusklinieken mogen geen reclame maken in het buitenland.
– Het blijft verboden om de abortuspil te verstrekken buiten de abortuskliniek.
– Nederlandse en Europese subsidies aan organisaties die wereldwijd abortus aanmoedigen of uitvoeren, worden ingetrokken. In plaats hiervan verbeteren we wereldwijd de hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen.
– Alle vrouwen die abortus overwegen, dienen informatie te krijgen over alternatieven, zoals adoptie, pleegzorg, financiële ondersteuning, het regelen van huisvesting en opvang. Iedere arts wordt verplicht om in het eerste gesprek met een ongewenst zwangere vrouw haar zowel mondeling als schriftelijk te wijzen op alternatieven voor abortus.
– Vrouwen die een abortus overwegen, krijgen zowel mondeling als schriftelijk informatie over de mogelijke emotionele, psychische en fysieke problemen en klachten die na een abortus kunnen ontstaan.

Draagmoederschap

Plannen in verkiezingsprogramma voor dit onderwerp
– Er komt een wet voor meer-ouderschap, meer-oudergezag en draagmoederschap.
– Een wettelijke regeling voor draagmoederschap binnen Nederland. De regeling maakt draagmoederschap tegen financiële compensatie onder voorwaarden mogelijk.
– In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor een regeling voor draagmoederschap, meerouderschap en -gezag.
– We onderzoeken de mogelijkheden voor de vergoeding van IVF bij draagmoederschap.
– Er moet een niet-commerciële draagmoederbank komen en de overheid moet haast maken met het verruimen van de mogelijkheden van een draagmoeder voor homostellen.
Geen expliciete plannen in verkiezingsprogramma over dit onderwerp
Forum voor Democratie
PVV
SP
50PLUS
DENK
CDA
Volt
BIJ1
Plannen in verkiezingsprogramma tegen dit onderwerp
– Geen regeling rond draagmoederschap.
– Evidente vormen van kinderkoop worden strafbaar gesteld, ook als een Nederlander zich hieraan in het buitenland schuldig maakt.
– Het krijgen van kinderen mag nooit een commercieel project zijn. Commercieel draagmoederschap is daarom niet gewenst. Bij draagmoederschap uit het buitenland is in veel gevallen sprake van uitbuiting en het om financiële redenen ondergaan van een belastende behandeling als eiceldonatie. Dat is ongewenst, mede gezien de gevolgen die het voor kinderen heeft.

Gelijke beloning vrouwen en mannen

Plannen in verkiezingsprogramma voor dit onderwerp
– We verplichten werkgevers om vrouwen en mannen hetzelfde te betalen voor hetzelfde werk.
– We dichten de loonkloof: Doe je hetzelfde werk, dan krijg je hetzelfde loon.
– We investeren in de inspectie door Sociale Zaken en Werkgelegenheid en verbeteren de samenwerking tussen inspectie, Belastingdienst, UWV en Kamer van Koophandel. De inspectie krijgt meer ruimte om zelfstandig onderzoek te doen en gaat ook handhaven op de naleving van cao-lonen, beloningsdiscriminatie, werkdruk, discriminatie en sociale veiligheid.
– Gelijk werk betekent voor ons ook gelijke beloning. Sekse, gender en etniciteit mogen niet tot inkomensverschillen leiden.
– We maken vóór 2025 een einde aan loon- en inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bedrijven die mannen meer betalen dan vrouwen met dezelfde functie worden vervolgd.
– Naar het voorbeeld van IJsland verplichten we werkgevers met 25 werknemers of meer om zich te certificeren voor gelijk loon voor gelijk werk.
– We willen dat overheid en sociale partners deze loonkloof structureel slechten, te beginnen met transparantie bij hun eigen organisaties.
– Bedrijven krijgen ondersteuning bij het meten van loonverschillen en worden verwacht hierover transparant te zijn.
– Levensgebeurtenissen als de geboorte van een kind mogen niet leiden tot discriminatie. Er komt handhaving op deze discriminatie.
– Sectoren als de zorg en het onderwijs, waar relatief veel vrouwen werken, verdienen betere arbeidsvoorwaarden.
– Een doorlichting organiseren binnen de Rijksoverheid op verschillen in beloning, waarna overklaarbare verschillen worden gelijkgetrokken.
– Een overheidscampagne om mensen voor te lichten over het bestaan van onderbetaling.
– Het oprichten van een Equal Pay Commissie, die bindende uitspraken kan doen in het geval van onderbetaling.
– Gelijke beloning voor mannen en vrouwen in het bedrijfsleven.
– Ook bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten toe naar een ‘gelijk loon bij gelijk werk’ voor al hun werknemers. Na een periode waarin ze eerst op vertrouwelijke basis hun beloningsoverzichten aanleveren, volgt de wettelijke verplichting tot gelijke beloning. Dit naar voorbeeld van wat er nu al geldt voor (semi-)publieke organisaties.
Geen expliciete plannen in verkiezingsprogramma over dit onderwerp
VVD
Forum voor Democratie
PVV
SP
50PLUS
CDA
SGP
Plannen in verkiezingsprogramma tegen dit onderwerp

Nastreven vrouwenquotum

Plannen in verkiezingsprogramma voor dit onderwerp
– Het SER-Advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ moet integraal worden overgenomen, met bij de grootste bedrijven een quotum van 30 procent voor vrouwen aan de top. Er komt een wet om dat doel af te dwingen.
– De overheid schept voorwaarden en stelt beleid bij wanneer blijkt dat de gelijkwaardigheid op het terrein van economische en politieke besluitvorming onvoldoende gerealiseerd wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het instellen van een quotum.
– We voeren diversiteitsquota in voor de overheidinstellingen.
– Bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie worden een aanzienlijke periode uitgesloten van overheidsaanbestedingen en krijgen forse boetes.
– Bedrijven en instanties die discriminerende verzoeken krijgen, moeten dat voortaan verplicht melden.
– Er komt een programma voor het versnellen van de in- en doorstroom van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een beperking in het bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties.
– D66 is voor een tijdelijk quotum (van vijf jaar) van zowel 30 procent vrouwen als mannen in bestuurs- en toezichtfuncties binnen en buiten de overheid.
– Meer diversiteit voor de klas, door diversiteit aan lerarenopleidingen te stimuleren.
– Er moeten diversiteitsquota’s ingevoerd worden in politieorganisatie. Grote aandacht vraagt het bevorderen van de diversiteit aan de top.
– Er moeten bindende en concrete maatregelen genomen worden om de cultuur binnen de politieorganisatie inclusiever te maken.
– Geld vrijmaken voor subsidies voor de diversiteitseconomie.
– Een landelijk expertisecentrum diversiteitseconomie.
– Zo nodig functies alleen voor vrouwen openstellen.
– Politieke partijen een ritssysteem (man/vrouw, om en om) laten hanteren zodat er gelijke vertegenwoordiging ontstaat.
– Rechters en ambtenaren worden getraind in het herkennen en aanpakken van discriminatie en vooroordelen.
– Meer mensen aan het werk door gratis kinderopvang.
– Instelling van een minister voor Emanicpatie en Kansengelijkheid.
Geen expliciete plannen in verkiezingsprogramma over dit onderwerp
VVD
PVV
SP
50PLUS
SGP
BIJ1
Plannen in verkiezingsprogramma tegen dit onderwerp
– Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie.
– Geen gedwongen ‘diversiteit’.
– Wij zijn dus ook tegen quota en tegen ‘proportionele vertegenwoordiging’ in maatschappelijke organen op grond van willekeurige criteria (bijvoorbeeld: ‘vrouw’ of ‘allochtoon’)

Declaratie Vrouwenrechten ondertekend

Ondertekend
Niet ondertekend
VVD
PVV
Forum voor Democratie
CDA
Partij van de Arbeid
GroenLinks
D66
Partij voor de Dieren
ChristenUnie
SP
50PLUS
DENK
SGP
Volt
BIJ1

Disclaimer: Stichting Voorzij heeft bovenstaande informatie gedestilleerd uit de openbare verkiezingsprogramma’s. Het kan zijn dat standpunten over de door ons uitgelichte vrouwen-gerelateerde onderwerpen op zeer algemene of voor ons niet herkenbare wijze zijn opgeschreven. Of dat er nog aanvullende niet openbare informatie over deze thema’s alsnog beschikbaar komt. Alle feedback van politieke partijen die wij ontvangen op onze bovenstaande weergave verwerken wij steeds binnen 24 uur.