Uitgangspunten Stichting Voorzij

Stichting Voorzij; helder denken over gelijkwaardigheid

Stichting Voorzij komt op voor de rechten van vrouwen en meisjes.

De stichting stelt zich ten doel:

1. recht, veiligheid en waardigheid van vrouwen te waarborgen

2. op te komen voor belangen van vrouwen waar nodig

3. de waarde van vrouwen als één van de twee seksen van de menselijk soort te ondersteunen

4. de rechten van vrouwen op sekse specifieke voorzieningen te waarborgen

5. de rechten van vrouwen op sekse specifieke sport te waarborgen

6. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met autisme, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid

7. extra aandacht te hebben voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen

8. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met een trauma (bijvoorbeeld voortkomend uit emotioneel en seksueel geweld).

De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door te informeren, te organiseren en actie te ondernemen waar nodig.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Onder vrouw verstaan wij: volwassene van het vrouwelijk geslacht. Het geslacht van een mens is onveranderbaar. Dat wordt bepaald bij de conceptie.

De Stichting behartigt dus geen belangen van mannen die denken of voelen dat zij ‘eigenlijk vrouw zijn’. Deze trans geïdentificeerde mannen kunnen terecht bij andere belangenbehartigers, zoals Transvisie.

De Stichting is tegen discriminatie en voor gelijke rechten op het gebied van bijvoorbeeld werk en huisvesting voor iedereen. Om ervoor te zorgen dat mensen op generlei wijze worden gediscrimineerd, is in de Nederlandse grondwet vastgelegd dat mensen niet mogen worden gediscrimineerd.

Er wordt echter wel specifiek bescherming geboden aan vrouwen op basis van hun sekse. Die bescherming vinden wij van belang. En die bescherming botst op enkele punten met de wensen van trans geïdentificeerde mannen.

Voor seksegelijkheid: gelijkheid in waardering sociaal/cultureel/maatschappelijk voor mensen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht, wordt nog wereldwijd gestreden.
Daarbij is er nog steeds een grote achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen.

Wij zijn voor het behoud van de voorzieningen voor vrouwen en tegen het toelaten van mannen die zich vrouw voelen in die voorzieningen. De stichting gaat er vanuit dat mensen niet van geslacht kunnen veranderen. Geslacht/sekse, man/vrouw is bepalend voor de voortplanting van het menselijk ras.

Op basis hiervan zijn er in de Nederlandse wet rechten vastgelegd.

Stichting Voorzij vindt het van groot belang dat deze rechten niet ondergesneeuwd raken op basis van gevoel.

Het wettelijk recht van vrouwen op waardigheid, privacy en veiligheid wordt ondermijnd wanneer de mens zijn geslacht zelf kan gaan bepalen op basis van gevoel onder de noemer van ‘genderidentiteit’.

Dat betekent namelijk dat mannen toegang wordt gegeven tot voorzieningen die speciaal zijn opgericht om vrouwen waardigheid, privacy en veiligheid te bieden. Mannen, hoe ze zich ook identificeren, horen geen toegang te krijgen tot:

  • Vrouwentoiletten
  • Vrouwenkleedkamers
  • Vrouwenopvang (zoals Blijf van mijn Lijfhuizen)
  • Vrouwengevangenissen
  • Ontmoetingsplaatsen voor vrouwen
  • Ontmoetingsplaatsen voor lesbiennes

Vrouwen en meisjes worden steeds gedwongen om mannen en jongens in die voorzieningen toe te laten, met alle ongemak, aantasting van veiligheid en gevaren van dien. Het is immers bekend dat waar vrouwen kwetsbaar zijn, zij makkelijk slachtoffer kunnen worden van flashen, aanranding en verkrachting. Daarnaast betekent het dat vrouwen van Godsdiensten waar men niet samen met een vreemde man in één ruimte mag zijn (o.a. Joodse vrouwen en moslimvrouwen) buitenshuis geen enkele plek meer hebben waar zij nog naar toe kunnen gaan.

Het uniseks maken van deze ruimten is niet in het belang van vrouwen, die zich veilig willen voelen en onbespied en onder vrouwen willen zijn als zij te maken hebben met zaken als menstruatie. Het is bekend dat meisjes op scholen niet meer naar de toiletten gaan als zij die moeten delen met jongens.

Wanneer gevoel op biologie prevaleert, verliest niet alleen het woord vrouw iedere betekenis; ook zullen alle op sekse gebaseerde rechten volkomen nutteloos blijken en dat leidt juist tot meer onderdrukking van vrouwen in plaats van tot de zo gewenste seksegelijkheid.

De wens om de maatschappij genderneutraal in te richten zal ten koste gaan van de rechten, veiligheid en vrijheid van vrouwen en meisjes. Gender neutrale openbare ruimten zullen feitelijk weer de van oudsher bekende, voor mannen toegankelijke ruimten worden.
De 100 jarige emancipatiestrijd, die is gestreden om vrouwen en meisjes van gelijke rechten en veilige eigen ruimtes te voorzien, wordt weggevaagd ten bate van mannen, omdat zij erkend willen worden ‘als vrouw’.

Hebben we het daarentegen over gender; de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht bepaald heeft en waar cultuur een grote rol in speelt, zien we een ander gegeven.

Dan kunnen gevoelens wel degelijk een rol spelen in de eerder genoemde genderidentiteit; de optelsom van de genderrol en het geslacht cq de sekse. Veel informatie vind u hierover op de website www.gendervragen.nl

Stichting Voorzij stelt zich daarom tot doel:
1. recht, veiligheid en waardigheid van vrouwen in brede zin des woords te waarborgen
2. op te komen voor belangen van vrouwen waar nodig
3. de waarde van vrouwen als één van de twee seksen van het menselijk ras te ondersteunen
4. de rechten van vrouwen op sekse specifieke voorzieningen te waarborgen
5. de rechten van vrouwen op sekse specifieke sport te waarborgen
6. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met autisme, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid
7. extra aandacht te hebben voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen
8. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met trauma (bijvoorbeeld voortkomend uit emotioneel en seksueel geweld).

De stichting wil haar doel bereiken door te informeren, te organiseren, aan te bieden en actie te ondernemen waar nodig. (Stichting Voorzij, KvK 77893638)