logo

Uitgangspunten Stichting Voorzij

Stichting Voorzij; helder denken over gelijkwaardigheid

Stichting Voorzij gaat er vanuit dat mensen niet van geslacht kunnen veranderen. Geslacht/sekse, man/vrouw is bepalend voor de voortplanting van het menselijk ras.

Op basis hiervan zijn er in de Nederlandse wet rechten vastgelegd.

Stichting Voorzij vindt het van groot belang dat deze rechten niet ondergesneeuwd raken op basis van gevoel.

Het wettelijk recht van vrouwen wordt ondermijnd wanneer de mens zijn geslacht zelf kan gaan bepalen op basis van gevoel onder de noemer van genderidentiteit. Op basis van geslacht blijft een man altijd een man, en een vrouw altijd een vrouw.

Wanneer gevoel op biologie prevaleert, verliest niet alleen het woord vrouw iedere betekenis; ook zullen alle op sekse gebaseerde rechten volkomen nutteloos blijken en vooral juist tot meer onderdrukking van vrouwen leiden dan tot de zo gewenste seksegelijkheid.

De wens om de maatschappij genderneutraal in te richten zal ten koste gaan van de rechten, veiligheid en vrijheid van vrouwen en meisjes. Gender neutrale openbare ruimten zullen feitelijk weer de van oudsher bekende, voor mannen toegankelijke ruimten worden.
De 100 jarige emancipatiestrijd, die is gestreden om vrouwen en meisjes van gelijke rechten en veilige eigen ruimtes te voorzien, wordt weggevaagd ten bate van mannen, omdat zij erkend willen worden ‘als vrouw’.

Hebben we het daarentegen over gender; de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen die een maatschappij voor elk geslacht bepaald heeft en waar cultuur een grote rol in speelt, zien we een ander gegeven.

Dan kunnen gevoelens wel degelijk een rol spelen in de eerder genoemde genderidentiteit; de optelsom van de genderrol en het geslacht cq de sekse. Veel informatie vind u hierover op de website www.gendervragen.nl

Om ervoor te zorgen dat mensen op generlei wijze worden gediscrimineerd, is in de Nederlandse grondwet vastgelegd dat mensen niet mogen worden gediscrimineerd.

Er wordt echter wel specifiek bescherming geboden aan vrouwen op basis van hun sekse.

Voor seksegelijkheid: gelijkheid in waardering sociaal/cultureel/maatschappelijk voor mensen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht, wordt nog wereldwijd gestreden.
Daarbij is er nog steeds een grote achterstand van vrouwen ten opzichte van mannen.

Stichting Voorzij stelt zich daarom tot doel:
1. recht, veiligheid en waardigheid van vrouwen in brede zin des woords te waarborgen
2. op te komen voor belangen van vrouwen waar nodig
3. de waarde van vrouwen als één van de twee seksen van het menselijk ras te ondersteunen
4. de rechten van vrouwen op sekse specifieke voorzieningen te waarborgen
5. de rechten van vrouwen op sekse specifieke sport te waarborgen
6. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met autisme, hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid
7. extra aandacht te hebben voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen
8. extra aandacht te hebben voor de belangen van vrouwen met trauma (bijvoorbeeld voortkomend uit emotioneel en seksueel geweld).

De stichting wil haar doel bereiken door te informeren, te organiseren, aan te bieden en actie te ondernemen waar nodig. (Stichting Voorzij, KvK 77893638)