Brief aan het bestuur van de Olympische Spelen en het volk van Japan over integriteit

OVER DE OLYMPISCHE SPELEN EN INTEGRITEIT: Waarom laten we mannen wedijveren met vrouwen?
Door Linda Blade, PhD, Sport Performance Professional 4 mei 2021

Geachte bestuur van de Olympische Spelen en inwoners van Japan:
De moderne Olympische Spelen waren bedoeld als een festival waar sportcompetitie een op prestatie gebaseerd evenement zou zijn, waar voortreffelijkheid op een gelijk niveau kan plaatshebben zonder voorkeur voor sociale rang of cultureel erfgoed.
Helaas besloot het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in 2015 dat de rechten van de mens van sommige atleten prevaleren boven de rechten van de mens van andere atleten
Zonder breed te raadplegen of zonder velen op de hoogte te stellen, besloot het IOC dat mannelijke atleten zichzelf als vrouwen konden identificeren en vervolgens zouden mogen strijden tegen vrouwelijke atleten.
Dit is schandalig en oneerlijk!
Zoals iedereen kan zien aan de olympische recordlijsten, heeft het mannelijk lichaam een enorm voordeel ten opzichte van het vrouwelijk lichaam.
En er is een logische reden voor dit verschil in mannelijke prestaties. Mannen hebben een fysiek voordeel dat varieert van 10% -160% afhankelijk van de activiteit en de sport:
• 20-40% zwaarder
• 30-60% sterker [Vooral sterker in BOVENLICHAAM-activiteiten] • 33% explosiever
• Hardlopen 10-15%
• Schoppen 20%
• Slagkracht 160%
• Scrum-krachten in Rugby 40-60%
• VO2max 20-40%
• 20-30% werpen
• Gewichten 30-50%
• Pezen veel stijver
Het IOC stelt dat al deze voordelen verdwijnen en het vrouwelijke speelveld gelijk zal zijn ALS de mannelijke sporter ervoor zorgt dat zijn testosteronniveau een jaar lang onder de 10 nmol / L blijft.
Deze bewering is overduidelijk onjuist!

Elke studie in de geschiedenis die de mannelijke kracht zowel voor als na testosteron vermindering heeft gemeten toont aan dat er geen significante vermindering is van het mannelijke krachtvoordeel.
Elke Japanse burger zou natuurlijk hetzelfde kunnen bedenken zonder wetenschap.
Hoe maakt een man zijn botten en lichaam kleiner zodat ze passen bij de vrouwelijke maat?!
Hoe verkleint hij de grootte van zijn hart en longen zodat de zuurstoftransportcapaciteit wordt verminderd naar vrouwelijk niveau?!
Het IOC-standpunt over deze kwestie is absurd. Het is een belediging voor vrouwen, voor sport en voor de Olympische Spelen zelf.
Het IOC versterkt deze belediging door aan te nemen dat maar heel weinig mannelijke atleten zouden willen nemen profiteren van dit beleid en wedijveren met de vrouwen.
Deze bewering is ook onjuist. In de afgelopen jaren het aantal mannen, die zichzelf “transgender” noemen is gegroeid in de sportwereld, beroven vrouwelijke atleten van kansen, teams en podia.
Ze staan erop dat alle ruimtes zoals kleedkamers, toiletten en accommodatie voor vrouwelijke atleten openstaan voor deze mannen.
Het is tijd voor de weldenkende mensen van de wereld het IOC in 2021 te vertellen. STOP ALSJEBLIEFT!
Het IOC zou deze krankzinnige “Transgender Consensus” onmiddellijk moeten OPHEFFEN.
Een drastisch beleid dat de integriteit van de Olympische sportcategorie voor vrouwen bedreigt, vereist diepgaand onderzoek, lange termijn onderzoek en breed overleg.
Niemand op aarde wil dat de Olympische Spelen van Tokyo 2020 bespot en beschaamd worden met het “historische” moment waarop een man op het vrouwelijke Olympische podium stond.
Het is tijd voor alle media rond de Olympische Spelen dit verhaal te vertellen, om het IOC te overtuigen ervoor te zorgen dat deze schande niet neerkomt op de bevolking van Japan.
Nadat ze er zoveel geld en energie in hebben gestopt om dit festival te laten werken in een zeer problematisch jaar verdienen Japanners een Olympische Spelen van Integriteit

We wensen Japan HET BESTE tijdens de komende maanden van voorbereiding. Wij steunen Japan voor het behoud van deze Tokyo Games 2020.
—————————————————————————————————————- ON THE OLYMPIC GAMES AND INTEGRITY:
Why allow men to compete with women?
By Linda Blade, PhD, Sport Performance Professional May 4, 2021
Dear Olympic Games Officials and people of Japan:
The modern Olympic Games was envisioned as a festival where sports competition would remain a merit-based domain where excellence could be celebrated on a level playing field without bias towards social rank or cultural heritage.
Unfortunately, in 2015, the International Olympic Committee (IOC) decided that the human rights of some athletes supersede the rights of others.
Without consulting broadly or notifying many, the IOC decided that male athletes could self identify as women and would then be allowed to compete against female athletes.
This is outrageous and unfair!
As anyone can see from Olympic record charts, the male body has an enormous advantage over the female body.
And there is a logical reason for this difference in male performance. Males have a physical advantage that ranges from 10%-160% depending upon the activity and the sport:
• Heavier by 20-40%
• Stronger by 30-60% [Especially stronger in UPPER BODY activities]
• More Explosive by 33% • Running 10-15%
• Kicking 20%
• Punching 160%
• Scrum forces in Rugby 40-60% • VO2max 20-40%
• Throwing 20-30% •
Weights 30-50%
• Tendons much stiffer

The IOC contends that all these advantages disappear and the female playing field will be level IF the male athlete ensures that his testosterone level remains below 10 nmol/L for one year.
This assertion is patently false!
Every single study in history that has measured male strength both before and after testosterone reduction shows that there is no significant reduction of the male strength advantage.
Of course, any citizen of Japan could figure out the same thing without science. How does a man make his bones and body smaller to match female size?!
How does he reduce the size of his heart and lungs so that oxygen transport capacity is reduced to female level?!
The IOC position on this matter is absurd. It is an insult to women, to sport and to the Olympic Games themselves.
The IOC amplifies this insult by assuming that very few male athletes would want to take advantage of this policy and compete with the women.
This claim is also false. Over the past few years, the world of sport has documented a growing number of males, calling themselves “transgender”, robbing female athletes of opportunities on teams and podiums.
They insist that all female athlete spaces are open to these men – whether they be in change rooms, in toilets or in athlete accommodations.
It is time for the good people of the world to tell the IOC in 2021 to PLEASE STOP! The IOC should SUSPEND this insane “Transgender Consensus” immediately.
A drastic policy that threatens the integrity of the women’s Olympic sports category requires in depth scrutiny, long-term study, and broad-ranging consultation.
No person on planet earth wants to see Tokyo 2020 Olympic Games be mocked and shamed as the “historic” moment when a male stood on the female Olympic podium.
It is time for all media surrounding the Olympic Games to tell this story so that the IOC will be convinced to ensure that this infamy is not visited upon the people of Japan.
Japanese people deserve an Olympics of Integrity after exhausting so many funds and energy in making this festival work in a most problematic year.
We wish Japan ALL THE BEST over these next few months of preparation.

We stand with Japan for the preservation of these 2020 Tokyo Games.