De vier belangrijkste argumenten tegen zelfidentificatie

Argumenten tegen de het wetsvoorstel zelfidentificatiewet

Argumenten tegen de
Wijziging voorwaarden geslachtsvermelding geboorteakte – behandeling door de Tweede Kamer in januari 2022
(wetswijziging in voorbereiding door minister Sander Dekker).

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

Op dit moment moet iemand die van geslacht wil veranderen nog een verklaring van een arts overleggen. In de door de minister aangekondigde wetswijziging wordt geen enkele voorwaarde meer gesteld aan de wijziging van het geslacht. Er is in de toekomst geen verklaring van een psycholoog of arts meer nodig; een eigen verklaring zal volstaan. Daarmee kunnen mensen voortaan zelf hun geslacht bepalen. Ook als de fysieke werkelijkheid anders is en iemand feitelijk nog het lichaam heeft van zijn geboortegeslacht en volledig functionerende geslachtsdelen.

De Minister stelt dat dit alleen consequenties heeft voor transgender-personen. Deze wijziging heeft echter gevolgen voor de privacy, de waardigheid, de veiligheid en de rechten van alle vrouwen en meisjes in Nederland.

Toen de wet in 1985 werd ingesteld, waren onvruchtbaarheid (sterilisatie) en feitelijke wijziging van geslacht verplicht voordat het geslacht op de geboorteakte werd veranderd.

Sinds 2014 is een feitelijke verandering van geslacht niet meer vereist. Ook de voorwaarde van sterilisatie is geschrapt. Wel moet iemand die van geslacht wil veranderen nog een doktersverklaring overleggen waarin staat dat er sprake is van genderdysforie.

De wetgever is daarmee mijns inziens voldoende tegemoet gekomen aan de wensen van transgenders om van geslacht te veranderen. 

In oktober 2019 werd door de wetgever  bovendien een expliciet verbod op discriminatie tegen transgenders ingevoerd. Daarmee heeft de wetgever al het mogelijke inmiddels geregeld voor transgenders.

Voor de verdere vereenvoudiging van het wijzigen van het geslacht is geen enkel argument te vinden, anders dan dat het makkelijk (en goedkoper) zou zijn voor transgenders. Ook het college voor de rechten van de mens ziet geen aanleiding tot verdere wetgeving. 

Vier hoofdpunten van bezwaar tegen de voorgestelde wetswijziging:

  1. Het tast de privacy, waardigheid, veiligheid en rechten van vrouwen aan.
  2. Het betekent het einde van vrouwensport.
  3. Het heeft consequenties voor familierecht die eerst nadere bestudering vragen.
  4. Het normaliseert ‘trans identificeren’ nog verder en met name kinderen zijn daarvan momenteel het slachtoffer.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

1. Het tast de privacy, waardigheid, recht op vereniging en veiligheid van vrouwen aan

Als er aan de formele omschakeling van man naar vrouw geen enkele eis wordt gesteld, wordt zelfidentificatie de maatschappelijke norm. Dat betekent dat iedere man in iedere situatie kan zeggen vrouw te zijn en zich daarmee toegang kan verschaffen tot alle domeinen die sekse-specifiek zijn ingericht, zoals vrouwentoiletten, vrouwenkleedkamers, vrouwenopvang, vrouwenafdelingen van de daklozenopvang, vrouwen-sociëteiten, vrouwengevangenissen, medisch onderzoek gericht op vrouwen, ondernemersclubs voor vrouwen, vrouwen-sportscholen en alle specifieke vrouwen-sportcompetities in Nederland. 

Vrouwen worden daarmee gedwongen om in iedere situatie, zelfs in situaties waarin zij ontkleed zijn of anderszins in een kwetsbare positie bevinden (bijvoorbeeld in een Blijf van mijn Lijfhuis), inbreuk op hun privacy en op onderling samenzijn toe te staan doordat iedere man die ‘voelt’ dat hij een vrouw is toegang kan eisen.

De feitelijke betekenis van het woord vrouw wordt daarmee onderuit gehaald. Het begrip ‘vrouw’ wordt gereduceerd tot een gevoel.

Maar vrouw-zijn is een lichamelijk, emotioneel en sociaal feit. Het heeft betekenis. Een vrouw heeft XX chromosomen en vrouwelijke geslachtskenmerken en is daardoor een vrouw. Of zij zichzelf nu vrouw voelt of niet. Onze wetgeving hoort gebaseerd te zijn op controleerbare feiten en niet op subjectieve gevoelens van mensen. Als de heer Ratelband zijn leeftijd niet op zijn paspoort mag veranderen omdat het strijdig is met de realiteit, is het de vraag waarom een man op zijn paspoort wel vrouw mag zetten, aangezien dit even strijdig is met de realiteit.

Zoogdieren kunnen niet van geslacht veranderen, mensen zijn zoogdieren en een biologische man kan dus geen biologische vrouw worden. Als een man zich vrouw ‘voelt’, wil dat dan ook absoluut niet zeggen dat anderen hem waarnemen als vrouw. Van meisjes en vrouwen kan niet worden verwacht dat zij mannen gaan zien als vrouwen. Als zij een mannenlijf voor zich zien, nemen zij een mannenlijf waar. De subjectieve gevoelens van de betreffende man doen niet ter zake. Een man die fysiek nog een man is en volledig functionerende geslachtsdelen heeft een vrouw noemen, is een leugen. 

In de regel zullen de meeste mensen een man die zich vrouw voelt, gewoon waarnemen als man. Hij kan een pruik opzetten en zich opmaken, hij kan een jurk aantrekken en eventueel zelfs hormonen slikken, hij blijft een man met make-up en een pruik. Hij is geen vrouw.

De meeste geweldsmisdrijven worden gepleegd door mannen. Het ‘geweldspatroon’ van trans geïdentificeerde mannen verandert niet doordat zij zich ‘vrouw’ voelen (zie onderzoek). Trans geïdentificeerde mannen vormen dus nog steeds een bedreiging voor vrouwen vanwege het risico op gluren, flashen, aanranden en verkrachten. Uit de criminaliteitsstatistieken blijkt dat ook. Zie hier de gegevens van de veroordeelde trans geïdentificeerde delinquenten in Engeland. De helft van hen is veroordeeld wegens seksueel geweld tegen vrouwen of andere serieuze geweldsmisdrijven (zie hier).

Voor vrouwen is het noodzakelijk om sekse-gesegregeerde voorzieningen hebben waar zij onder elkaar kunnen zijn en zich onbespied weten door mannen. Het belang van sekse-specifieke voorzieningen is uitgelegd in dit Schotse onderzoek

In het buitenland is zelfidentificatie in bepaalde landen al een feit en dat heeft al geleid tot grensoverschrijdend gedrag van mannen. 

Als een trans identificerende man eenmaal formeel vrouw is, mag hij op geen enkele grond meer geweigerd worden binnen voorzieningen voor vrouwen.

Een aantal belangrijke punten:

A. Het brengt vrouwen in gevaar in vrouwentoiletten en vrouwenkleedkamers


Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in gemengde faciliteiten veel meer risico’s lopen om begluurd te worden, te maken te krijgen met onzedelijke ontbloting en zelfs om aangerand of verkracht te worden (zie hier).
Daarom wordt onder andere in vluchtelingenkampen sterk gepleit voor gescheiden faciliteiten. Door trans geïdentificeerde mannen in die faciliteiten toe te staan in faciliteiten voor vrouwen, wordt de veiligheid van meisjes en vrouwen in gevaar gebracht.
Zo zijn in Engeland al 21 aanrandingen gemeld door ‘transgenders’ gemeld vanwege de toelating van transgenders in de vrouwentoiletten (zie hier).

Dat vrouwen in vrouwenkleedkamers een ontblote man kunnen treffen, heeft specifiek gevolgen voor de veiligheid van jonge meisjes. Voor moslimvrouwen en Joodse vrouwen zal het betekenen dat zij niet langer van voorzieningen buitenshuis gebruik kunnen maken en alleen van separate voorzieningen in hun eigen geloofsgebouwen gebruik kunnen maken.

B. Het brengt vrouwen in gevaar in de vrouwenopvang


In de vrouwenopvang komen vrouwen die slachtoffer zijn geworden van (seksueel) geweld door mannen. Als zij daar de kamer moeten delen met – of op andere plekken geconfronteerd worden met mannenlijven, verdiept dat hun trauma. In landen waar trans identificerende mannen worden toegelaten tot vrouwen faciliteiten, zijn al diverse incidenten gemeld (zoals hier waar een transgender veroordeeld wegens seksuele delicten in een vrouwenopvangcentrum werd geplaatst).

C. Het brengt vrouwen in gevaar in vrouwengevangenissen


Als iedere man zich zonder voorwaarden kan identificeren als vrouw en dan aanspraak kan doen op alle rechten van vrouwen, kan iedere man die een misdrijf heeft gepleegd dat ook doen. In Engeland blijkt dat 1 op de 50 gevangenen zich als transgender identificeert, waarvan een deel dat enkel doet om in aanmerking te komen voor speciale voorzieningen of voor plaatsing in de vrouwengevangenis (zie dit artikel)
Hier is een uitgebreide verzameling met links rond misdrijven gepleegd door trans geïdentificeerde mannen en het toestaan van trans geïdentificeerde mannen in vrouwengevangenissen. Hier een link naar een artikel gevaarlijke trans identificerende gevangenen in Canada die zijn overgeplaatst naar vrouwengevangenissen. En hier de link naar een artikel dat de consequenties voor vrouwen in vrouwengevangenissen in beeld brengt.

D. Het maakt van het vrouwenquotum een lachertje.


Trans identificerende mannen kunnen na wijziging van hun geslacht  ook op lijsten komen die bedoeld zijn om de achterstanden van vrouwen weg te werken.  Denk daarbij aan lijsten voor vrouwelijke auteurs en andere vrouwelijke kunstenaars en vrouwelijke politici. Die lijsten zijn aangelegd om de positie van vrouwen te verbeteren. Niet om trans identificerende mannen een steuntje in de rug te geven. Het vrouwenquotum wordt een lachertje als daarop ook mannen die zich identificeren als vrouwen plek krijgen omdat dat zogenaamd de achterstand van vrouwen zou aanpakken. In Engeland zijn ook al diverse plaatsen van ‘women’s-officer’ bij de labour partij ingenomen door trans identificerende mannen die officieel vrouw zijn. Zij kunnen eenvoudigweg de belangen van vrouwen niet behartigen omdat zij fysiek, noch emotioneel, noch in beleefde levenservaring een vrouw zijn.

E. Het zal misdaadcijfers, medische- en bevolkingsonderzoeken en inkomenscijfers vertroebelen


Misdrijven gepleegd door biologische mannen zullen geregistreerd worden als misdrijven van vrouwen. Salarissen verdiend door trans identificerende mannen zullen te boek komen te staan als salarissen van vrouwen. En zo zullen meer statistieken vervuild raken. Ook in ziekenhuizen zal het niet vermelden van het feitelijke biologische geslacht tot het misinterpreteren van symptomen kunnen leiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan symptomen van een hartaanval die verschillend zijn voor mannen en vrouwen. En mogelijk zelfs verkeerde behandelingen, omdat de lijven van mannen en vrouwen nou eenmaal verschillen en medicatie ook anders voorgeschreven wordt. Daarmee komt zowel de gezondheid van vrouwen als van transgenders in gevaar. 

F. Het ontneemt vrouwen de mogelijkheid om een hulpverlener van hetzelfde geslacht te kiezen of zich te laten fouilleren door iemand van hun eigen geslacht.

Een vrouw zal niet meer kunnen kiezen om zich door een arts van haar eigen geslacht te laten behandelen, of te laten wassen door een verpleegster. Zij zal genoegen moeten nemen een man die formeel geregistreerd staat als vrouw. Als zij weigert, kan zij aangeklaagd worden wegens discriminatie.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

2. Het betekent het einde van vrouwensport


Als trans identificerende mannen zich op hun paspoort vrouw mogen noemen en daardoor mee kunnen doen aan vrouwensport omdat ze vanaf dat moment vrouw zijn (en vanwege de anti-discriminatiewet niet meer geweigerd mogen worden), betekent dat het einde van vrouwensport. Vrouwen hebben een eigen sportcompetitie opgezet in de meest uiteenlopende sporten omdat ze in gemengde competities geen enkele kans zouden maken. Topsport voor vrouwen heeft geen zin meer als mannen mee kunnen doen. Op deze website is veel informatie te vinden over de wereldwijde aantasting van vrouwensport door trans geïdentificeerde mannen.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

3. Het heeft consequenties voor familierecht die eerst nadere bestudering vragen.

Als iemand getrouwd is met een persoon die van geslacht verandert, zonder dat deze eerst wordt geraadpleegd, is dat een fundamentele wijziging van de burgerlijke overeenkomst van het echtpaar. Een dergelijke fundamentele wijziging zou niet behoren te kunnen in een overeenkomst tussen gelijkwaardige partijen. In het buitenland is het ‘spousal veto’ hiervoor ontwikkeld. De partner kan dus de verandering van geslacht daarmee tegenhouden en scheiding aanvragen alvorens de partner van geslacht verandert. Ook rond de positie van kinderen van mensen die van geslacht veranderen is onduidelijkheid. Een geboortecertificaat dient immers een vader en een moeder te vermelden. Als een vrouw haar geslacht in man wijzigt, ontbeert het kind vervolgens een moeder op het geboortecertificaat.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

4. Het ondersteunt en bevordert de genderideologie waarvan  bekend is hoe schadelijk deze is voor kinderen

Dit onderwerp houdt rechtstreeks verband met deze wetgeving, maar staat op zichzelf en hier wil ik toch ook aandacht voor vragen.

Er wordt aan steeds jongere kinderen voorgehouden dat geslacht een kwestie van keuze is en dat iemand in het verkeerde lichaam geboren kan zijn. Dit brengt kinderen in de war. Met als gevolg een grote toename van kinderen die denken dat ze van een ander gender zijn dan waarin ze geboren. Aan steeds jongere kinderen worden medicijnen voorgeschreven om de puberteit niet te ondergaan, waarvan niet bekend is wat de schade op de lange termijn zal zijn als de kinderen chemisch gecastreerd worden. Ook steeds jongere kinderen worden geopereerd. Amputatie van beide borsten bij gezonde meisjes en amputatie van de penis bij jongens worden toegepast bij deze niet fysiek aantoonbare aandoening ‘genderdysforie.’  Er zijn wereldwijd steeds meer jonge twintigers die spijt hebben van het gebruik van hormonen en van de verminking van hun lichaam. Hier is een uitgebreide verzameling van Links rond kinderen en de gevolgen van hormonen en operaties.
En hier is een verzameling links rond mensen die terugkeren naar hun oorspronkelijke geslacht, de ‘detransitioners’.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

Conclusie


Verdere vereenvoudiging van de wet is niet noodzakelijk en is op geen enkele manier te rechtvaardigen, gezien de consequenties voor meisjes en vrouwen. Zelfidentificatie biedt aan een beperkte groep mensen voordeel, maar is voor een zeer grote groep mensen, namelijk vrouwen en kinderen, schadelijk. De ervaringen in Schotland, Engeland en Amerika geven aan dat zelfidentificatie schadelijke gevolgen heeft voor vrouwen. De minister is ervoor verantwoordelijk dat door deze nieuwe wetgeving de privacy, waardigheid, veiligheid en rechten van vrouwen niet aangetast zullen worden.

Alvorens de minister een formeel wetsvoorstel indient rond zelfidentificatie, is het noodzakelijk dat hij onderzoekt wat de mogelijke gevolgen daarvan zullen zijn voor meisjes en vrouwen. Ook is het nodig dat hij vrouwen raadpleegt, aangezien van vrouwen verwacht wordt dat zij ruimte maken voor trans geïdentificeerde mannen.

TEKEN OOK ONZE PETITIE TEGEN ZELFIDENTIFICATIE

Additionele opmerking over deze publieke consultatie:

Vanwege agressieve en lasterlijke reacties is het voor vrouwen en mannen die tegen deze wet zijn, gevaarlijk om de hun reactie publiek te maken op de site van het Ministerie. Hun naam en woonplaats worden namelijk door het ministerie publiek gemaakt. Dat betekent dat zij te maken kunnen krijgen met geweld van transactivisten. Dat geweld online uit zich in reacties als “vuile kankerhoer, je verdient het niet om te leven”.  Vanwege de dreiging die uit dergelijke reacties spreekt, hebben veel mensen hun zienswijze niet publiek gedeeld. In gespannen situaties als dit zou iedereen moeten kunnen deelnemen aan het publieke debat. De overheid zou dat mogelijk kunnen maken door reacties alleen onder nummer te laten verschijnen.